Политиката за защита на личните данни

Политика за защита на лични данни

 

Настоящият документ установява правилата, които “Уебзино” ЕООД, ЕИК 201888456, със седалище и адрес на управление гр. Павликени 5200, ул. „Хаджи Димитър“ № 75  прилага спрямо потребителите на уеб сайт www.ivoivanov.net, клиентите и служителите на фирмата.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на фирмата, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни се обработват във връзка с предоставянето на услуги, защо и как се обработват, в това число кога е необходимо да се разкриват лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни.

1.Общи условия

 1.“Уебзино” ЕООД събира и обработва личните данни на потребителите на уебсайта, клиентите и служитителите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие на ползвателя-  Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по  Поръчка/договор /сервизна заявка, заявка за профилактика или друго/, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.

  1. С приемане на Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Уебзино” ЕООД, потребителите изрично се съгласяват, че “Уебзино” ЕООД има право да обработва личните им данни, предоставени за целите на изпълнението на услугите.
  2. Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от потребителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.
  3. Определение за „Лични данни“ : всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко. Например имена,адрес, телефон, електронна поща, ЕГН, IP адрес и др.

 

  1. Цел и принципи на обработването на лични данни

1.”Уебзино” ЕООД събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите за целите на предоставяне на услугите, включително за следните цели:

-счетоводни цели; /трудови отношения/

-статистически цели; /търговска дейност/

-защита на информационната сигурност;

-обезпечаване на предоставяне на съответната услуга;

-разрешаване на спорове между Ползвателите и трети лица;

  1. “Уебзино” ЕООД следва следните принципи при обработката на личните данни на потребителите:

-законност и добросъвестност;

-точна определеност на целите на обработката;

-цялостност и поверителност

-отчетност

-прозрачност при обработката на данни

  1. Какви категории лични данни се обработват:

“Уебзино” ЕООД  не събира и не обработва следните данни, а потребителите не предоставят  специални ( чувствителни) лични данни, които:

-разкриват расов или етнически произход;

-разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

-разкриват генетични данни, биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

  1. Защита на личните данни

4.1 При събирането и обработването на личните данни на потребителите, “Уебзино” ЕООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 4.2 Потребителите се задължават да поддържат  актуални личните данни, които предоставят на “Уебзино” ЕООД.

 

  1. Права на физическото лице към обработването на лични данни от фирмата

В случаите, в които личните данни са получени от потребителя, за когото се отнасят, ” Уебзино”  ЕООД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

-получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

-данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

-информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

5.1 Физическото лице, за което се отнасят данните, има право по всяко време да изисква от “Уебзино” ЕООД следното:

-потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

-съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

-информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

5.2 Физическото лице, чиито данни се обработват от “Уебзино” ЕООД,  има право по всяко време да поиска от “Уебзино” ЕООД следното:

-да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;

-да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

5.3 Физическото лице, чиито данни се обработват, има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.

5.4 Исканията, отправени до “Уебзино” ЕООД съгласно настоящата политика, трябва да съдържат най-малко следното, за да бъдат предоставени:

-име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

-описание на искането;

-предпочитана форма за предоставяне на информацията;

-подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

5.5 “Уебзино” ЕООД  отговаря на искането на физическото лице  в срок до 14 работни дни от подаването му. Срокът може да бъде удължен от “Уебзино” ЕООД до 30 работни дни, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на “Уебзино” ЕООД.

5.6 “Уебзино” ЕООД уведомява писмено физическото лице, отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от “Уебзино” ЕООД до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис.

5.7 Липсата на уведомление от страна на “Уебзино” ЕООД до  физическото лице по този член ще се смята за отказ.

5.8 Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

-да възрази пред “Уебзино” ЕООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

-да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

  1. На кого се предоставят или разкриват личните данни:

6.1 “Уебзино” ЕООД  предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп  до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

6.2 “Уебзино” ЕООД  предоставя на публични органи лични данни на потребителите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

6.3 След постигане на целите на обработката на личните данни на потребителите, “Уебзино” ЕООД унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

6.4 Потребителите имат право на достъп  до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до “Уебзино” ЕООД искане за предоставяне на достъп по електронен път. “Уебзино” ЕООД предоставя достъп само до данните, отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

6.5 “Уебзино” ЕООД не трансферира лични данни на физически лица  извън България, в други държави  в или извън Европейския съюз.

 

  1. За какъв срок се съхраняват личните данни

Личните данни на физическите лица /потребители, клиенти, служители/ се съхраняват съгласно:

Инструкция по чл.23 ал.4 от ЗЗЛД относно срок за съхранение на документи във фирма Уебзино ЕООД.

 

Физическото лице се съгласява, че “Уебзино” ЕООД има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които “Уебзино” ЕООД предлага.

“Уебзино” ЕООД осигурява на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Съответното физическо лице упражнява това право чрез запитване по електронна поща до “Уебзино” ЕООД и чрез легитимация чрез лична карта.

В случай, че физическото лице не е възразило изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, “Уебзино” ЕООД има право да извършва тези действия.  Физическото лице може да отправи писмено възражение по електронна поща до “Уебзино” ЕООД.

Връзка с отговорник по личните данни във фирмата:

Уебзино ЕООД – Ивайло Иванов
“Хаджи Димитър” 75
5200 гр.Павликени

Тел. 0888 011 916
Вписано в Търговския регистър под ЕИК 201888456

E-mail: [email protected]

Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25
E-mail: 
[email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg